Privatio

Usługi

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujący sposób:

- Ustne porady prawne - świadczone są wyłącznie osobiście i Kancelaria nie udziela porad prawnych przez telefon. W przypadku zlecenia prowadzenia danej sprawy przed sądem czy też przed właściwymi organami cena porady prawnej jest wliczona w ogólny koszt postępowania;

- Sporządzanie  opinii  i  analiz  prawnych   -   forma  pisemna  bądź  elektroniczna   w   zależności  od  ustaleń z Klientem;

- Sporządzanie  pism  procesowych i umów  -  forma  pisemna  bądź  elektroniczna  w  zależności  od  ustaleń z Klientem;  należne  wynagrodzenie  na  rzecz  Kancelarii  jest  ustalane  z  góry,  zależy  od  nakładu  pracy, wymiaru  czasu  pracy  jak też od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim dane pismo procesowe czy też umowa mają być przygotowane, opiniowane;

- Udzielanie konsultacji prawnych;

- Udział w mediacjach, rokowaniach, negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów;

- Reprezentowanie przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego (po udzieleniu przez klienta stosownego – pisemnego pełnomocnictwa) przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także Trybunałem Konstytucyjnym.

 
 
Obszar Działania
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Spółek
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Spółdzielcze
 • Prawo Zamówień
  Publicznych
 • Prawo Pracy
  i Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawo Cywilne w tym
  Prawo Kontraktowe (umów)
 • Prawo Upadłościowe
  i Naprawcze
 • Prawo Podatkowe
 • Prawo Prawo Zwalczania
  Nieuczciwej Konkurencji
 • Prawo Przewozowe
 • Rozwiązywanie Sporów
 • Zastępstwo Procesowe