Privatio

Zasady Rozliczeń
Kancelaria stosuje następujące zasady rozliczeń:
Osoby fizyczne:
Wysokość należnego wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem. Wynagrodzenie Kancelarii  płatne  jest  zasadniczo  po zakończeniu  sprawy  z  wyjątkiem ustalonej zaliczki, która jest płatna z góry.
W przypadku zlecenia prowadzenia danej sprawy przed sądem czy też przed właściwymi organami cena ustnej porady prawnej jest wliczona w ogólny koszt postępowania.
W  przypadku  sporządzania  pism  procesowych  i  umów  –  należne  wynagrodzenie  na  rzecz  Kancelarii jest ustalane z góry, zależy od nakładu pracy, wymiaru czasu pracy jak też od stopnia skomplikowania sprawy jak też od terminu w jakim dane pismo procesowe czy też umowa maja być przygotowane, opiniowane.
Za prowadzenie spraw sądowych wynagrodzenie jest zazwyczaj ustalane na podstawie umowy z Klientem. Stawki minimalne (oznaczone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości) uzależnione są od wartości sprawy, stopnia jej skomplikowania, czasu jej trwania oraz wymaganego nakładu pracy.
Wszelkich informacji co do należnego wynagrodzenia Kancelarii, z tytułu świadczonej pomocy prawnej można uzyskać w drodze telefonicznej.

Osoby prawne:
Wysokość  należnego wynagrodzenia  jest  każdorazowo ustalana  podczas indywidualnych  rozmów z Klientem, a zasady rozliczeń są określone w zawieranej umowie. Na potrzeby Klienta stosujemy zasadniczo trzy główne systemy rozliczeń:
- Zryczałtowane wynagrodzenie;
- System rozliczeń godzinowych;
- Stała obsługa przedsiębiorców.
W przypadku zlecenia prowadzenia danej sprawy przed sądem, czy też przed właściwymi organami cena ustnej porady prawnej jest wliczona w ogólny koszt postępowania.
Za prowadzenie spraw sądowych wynagrodzenie jest zazwyczaj ustalane na podstawie umowy z Klientem. Stawki minimalne (oznaczone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości) uzależnione są od wartości sprawy, stopnia jej skomplikowania, czasu jej trwania oraz wymaganego nakładu pracy.
Wszelkich informacji co do należnego wynagrodzenia Kancelarii, z tytułu świadczonej pomocy prawnej można uzyskać w drodze telefonicznej.

 
 
Obszar Działania
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Spółek
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Spółdzielcze
 • Prawo Zamówień
  Publicznych
 • Prawo Pracy
  i Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawo Cywilne w tym
  Prawo Kontraktowe (umów)
 • Prawo Upadłościowe
  i Naprawcze
 • Prawo Podatkowe
 • Prawo Prawo Zwalczania
  Nieuczciwej Konkurencji
 • Prawo Przewozowe
 • Rozwiązywanie Sporów
 • Zastępstwo Procesowe